زنــــدگی یعنی

زندگی یعنی کنارتو بودن ..قلب

زندگی یعنی چشمان تو..قلب

زندگی یعنی لبخندتو..قلب

زندگی یعنی نفس کشیدن تو..فرشته

زندگی یعنی بوسیدن تو...ماچ

زندگی یعنی عاشق تو بودن..قلب

 

خلاصه زنــــــدگی یعنی تــــــوقلبقلبقلبقلبماچقلبقلبماچماچقلبقلب


 

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید